OCTA apdrošināšana

 
Visiem automašīnu īpašniekiem vai tiesīgajiem lietotājiem, piedaloties ceļu satiksmē, ir nepieciešamas Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātā civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas līgums.

Kopš 1997. gada 1. septembra Latvijas Republikā ir spēkā Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums. Saskaņā ar šo likumu, jebkuram transportlīdzekļa īpašniekam vai tiesīgajam lietotājam, lai piedalītos ceļu satiksmē, ir jānoslēdz sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums (OCTA). 

OCTA apdrošināšanas objekts ir transportlīdzekļa īpašnieka un tiesīgā lietotāja civiltiesiskā atbildība par ceļu satiksmes negadījumā nodarīto zaudējumu trešajai personai. Kopš 2004. gada 1. maija OCTA līgums ir spēkā ne tikai Latvijā, bet arī visās Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bulgārija, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Horvātijā, Īslandē, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijas Apvienotajā Karalistē un Ziemeļīrijā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā.

Apdrošinātājs sedz zaudējumus, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu:
 • personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – līdz 5 000 000  eiro ekvivalentu latos (neatkarīgi no cietušo personu skaita);
 • mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – līdz 1 000 000 eiro ekvivalentu latos (neatkarīgi no trešo personu skaita).
 Apdrošināšanas prēmijas (maksas par apdrošināšanu) lielumu ietekmē:
 • apdrošināšanas termiņš;
 • transportlīdzekļa tips;
 • transportlīdzekļa pilna masa;
 • transportlīdzekļa reģistrācijas vieta;
 • transportlīdzekļa īpašnieka juridiskais statuss;
 • transportlīdzekļa izmantošanas veids;
 • transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēsture (BONUS-MALUS klase).
 
Apdrošināšanas prēmijas maksājums par 40 % tiek samazināts transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir:
 • I un II grupas invalīdi;
 • III grupas invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās (to apliecina attiecīgs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums (apdrošinot vieglo automobili)).
 
Apdrošināšanas prēmijas maksājums par 30 % tiek samazināts traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekiem, kuri ir:
 •  zemnieku vai zvejnieku saimniecību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību īpašnieki;
 • lauksaimniecības produkcijas ražotāji - komersanti un fiziskas personas, ja apdrošinātājam ir iesniegta pašvaldības izziņa  par attiecīgajā kalendāra gadā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

OCTA līgumu veidi ir:
 • Standartlīgums - iespējamais apdrošināšanas periods - 3, 6, 9 vai 12 mēneši;
 • Robežapdrošināšanas līgums - iespējamais apdrošināšanas periods no 1 mēneša līdz 1 gadam;
 • Zaļā karte - iespējamais apdrošināšanas periods - 15 dienas, 1 līdz 12 mēneši.
Standartlīgums var tikt noslēgts attiecībā uz:
 • Latvijas Republikā reģistrētu vai atsavinātu transportlīdzekli; 
 • citā valstī atsavinātu vai no uzskaites noņemtu transportlīdzekli, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā; 
 • transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras izsniegtām tranzīta numura zīmēm un paredzēts izvešanai no Latvijas Republikas; 
 • transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtām izmēģinājuma numura zīmēm un paredzēts izmēģinājuma braucieniem;
 • tirdzniecības uzņēmumu (komersantu), kuram izsniegta tirdzniecības numura karte attiecībā uz jauniem un Latvijas Republikā agrāk nereģistrētiem transportlīdzekļiem.
Robežapdrošināšanas līgums var tikt noslēgts attiecībā uz:
 • transportlīdzekli, kurš reģistrēts valstī, kas nav EEZ valsts, un šķērso LR robežu, kas vienlaikus ir EEZ ārējā robeža, ja tā vadītājs nevar uzrādīt LR teritorijā spēkā esošu OCTA līgumu.
Zaļā karte var tikt noslēgta attiecībā uz:
 • transportlīdzekli, kurš piedalās ceļu satiksmē valstī, kura ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts.
Iegūt vairāk informāciju par Bonus-Malus sistēmu, uzzināt savu Bonus-Malus klasi kā arī pārbaudīt OCTA līguma spēkā esamību ir iespējams www.ltab.lv mājas lapā.


Lai noslēgtu līgumu, Jūs varat izvēlēties vienu no iespējām: