Kravu apdrošināšana

Kādēļ nepieciešams apdrošināt kravas - visas transporta operācijas, kas saistītas ar kravas pārvadājumiem, neizbēgami ir saistītas ar materiāliem zaudējumiem, piemēram, kravas bojājumiem, bojāeju vai zaudējumiem, ko izraisa visdažādākie apstākļi.

Lai pasargātu savas materiālās intereses no neparedzētiem apstākļiem (transportēšanas laikā), kravas īpašnieki var izmantot gan apdrošināšanas sabiedrību pakalpojumus, gan savus rezerves fondus. Tomēr savu apdrošināšanas fondu veidošana visbiežāk neattaisnojas, jo, pirmkārt, līdzekļi tiek izņemti no apgrozības, kas nodrošina lielākus ienākumus; otrkārt, kravas īpašniekiem tie ļauj efektīvi kompensēt zaudējumus tikai tajos gadījumos, kad kravu pārvadājumu apjoms un biežums ir ļoti liels, tādējādi sadalot risku laikā un telpā.

Tādēļ visbiežāk tiek izvēlēta tieši apdrošināšana, kas ir visērtākā garantiju forma nepārtraukta saimnieciskā procesa nodrošināšanai.

Vai ir jāapdrošina krava, ja pārvadātāja/ekspeditora civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta?

Šis jautājums mūsdienās ir ļoti aktuāls daudziem kravu īpašniekiem, kuri vēlas ietaupīt uz apdrošināšanas rēķina. Lieta tā, ka, salīdzinot pārvadātāja/ekspeditora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumus un kravu apdrošināšanas noteikumus, var rasties nepareizs priekšstats par to, ka gadījumā, ja pārvadātāja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta un krava nogādāta bojātā veidā, tad kravas īpašnieks jebkurā gadījumā saņems atlīdzību. Līdz ar to var rasties jautājums, vai ir nepieciešams papildus apdrošināt savu kravu.

Patiesībā tie ir divi pilnīgi atšķirīgi apdrošināšanas veidi, tiem ir atšķirīgi apdrošināšanas objekti un noteikumi: apdrošinot kravu, tiek aizsargātas kravas īpašnieka intereses, turpretim pārvadātāja/ekspeditora civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz riskus, kas saistīti ar pārvadātāja/ekspeditora līgumsaistību izpildi klienta priekšā atbilstoši likumam vai līgumam.

Šeit īpaši jāuzsver tas, ka pārvadātājam/ekspeditoram zaudējumus nāksies atlīdzināt tikai tādā gadījumā, ja iestājas viņa atbildība (kas noteikta likumā).

Pārvadātājs/ekspeditors tiek atbrīvots no atbildības par zaudējumiem vai kravas bojājumu, kā arī par kravas piegādes termiņa neievērošanu, ja tas ir noticis ne viņa vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem, kuru sekas viņš nav varējis novērst. Tas nozīmē, ka par kravas bojāeju, kuru izraisījusi dabas stihija vai nepārvaramas varas apstākļi, pārvadātājs atbilstoši likumam lielākajā daļā gadījumu atbildību nenes, un atlīdzība par nodarītajiem zaudējumiem ceļu satiksmes negadījumā, kravas nolaupīšanas rezultātā u.tml. tiek izmaksāta tikai tad, ja tiek pierādīta (visbiežāk tiesas ceļā) pārvadātāja/ekspeditora atbildība.

Jāmin arī pārvadātāja atbildības limits, piemēram, starptautiskajos autopārvadājumos pārvadātāju atbildību ierobežo attiecīga starptautiska transporta konvencija (CMR), saskaņā ar kuru atbildības limita robeža ir 8,33 SDR (aptuveni 12 ASV dolāri) par 1 bruto kravas kilogramu.

Līdzās minētajiem apstākļiem jāpiemin fakts, ka parasti pārvadātājs tiek atbrīvots no atbildības par kravas bojājumu vai zaudējumu, ja tas ir bijis saistīts ar iekraušanu, sakraušanu, izkraušanu vai kravas apstrādi, ko veic kravas nosūtītājs vai saņēmējs.

Vērtējot pārvadātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas lomu un nozīmi attiecībā uz kravas īpašnieku, tā kopumā jāuzskata vienīgi par pārvadātāja/ekspeditora maksātspējas papildus garantiju kravas īpašnieka priekšā. Turpretim pārvadājamās kravas bojāejas, bojājuma vai zaudējuma gadījumā maksimālu apdrošināšanas aizsardzību nodrošina vienīgi kravu apdrošināšana.

“InterRisk Vienna Insurance Group” AAS apdrošina jebkāda veida kravas, izņemot:
 • kravas, kuras patstāvīgi transportē fiziskas personas, neizmantojot pārvadātāja pakalpojumus un nesastādot pārvadājuma līgumu;
 • automašīnas, kas pārvietojas patstāvīgi;
 • kokmateriālu plostus;
 • veļas mazgātavas un ķīmiskās tīrītavas (konkrēti veļu un apģērbus);
 • remontdarbnīcas (remontējamo īpašumu);
 • mikroorganismus, baktērijas, štammus, vīrusus, ģenētisko materiālu u.tml.;
 • ieročus un sprāgstvielas.
InterRisk Vienna Insurance Group” AAS ir bagātīga pieredze visdažādāko - tai skaitā arī specifisku - kravu pārvadājumu apdrošināšanā: naftas produktu, automašīnu, alkohola un tabakas izstrādājumu, ātri bojājošos kravu, dārgu iekārtu, tai skaitā lielgabarīta un smagsvara iekārtu transportēšanas apdrošināšanā. Savā daudzu gadu darbības laikā sabiedrība ir ieguvusi nenovērtējamu pieredzi starptautisko pārvadājumu apdrošināšanā.

Apdrošināšanas teritorija
Apdrošināšanas aizsardzība tiek nodrošināta visu pasaules valstu teritorijā, izmantojot jebkāda veida transportu.

Apdrošināšanas noteikumi
Apdrošināšanas aizsardzība atbilst pasaulē pieņemtajiem standartiem un tiek veikta saskaņā ar licencētiem
InterRisk Vienna Insurance Group” AAS apdrošināšanas Noteikumiem, atbilstoši vienam no zemāk minētajiem nosacījumiem:
1. «Ar atbildību par visiem riskiem» (Noteikumu 3.3. p.), atbilst ICC (A) Cl.252 dtd 1/1/82;
2. « Ar ierobežotu atbildību » (Noteikumu 3.4. p.), atbilst ICC (B) Cl.252 dtd 1/1/82;
3. «Bez atbildības par bojājumiem» (Noteikumu 3.5. p.), atbilst ICC ( C), Cl.254 dtd 1/1/82.

Visos gadījumos tiek atlīdzināti:
 • Zaudējumi, izdevumi un iemaksas saistībā ar avāriju kopumā (jūras kravu pārvadājumos);
 • Visi nepieciešamie un lietderīgi izlietotie izdevumi kravas glābšanai, zaudējumu samazināšanai un zaudējumu apmēra noteikšanai.
Pēc klienta vēlēšanās polisi var izsniegt atbilstoši Londonas Apdrošinātāju Institūta noteikumiem.

Apdrošināšanas tarifi
Nosakot tarifu konkrētajam pārvadājumam (līgumam), tiek ņemti vērā šādi faktori: 
 • kravas nomenklatūra;
 • izvēlētā apdrošināšanas aizsardzība;
 • pārvadājuma nosacījumi;
 • transporta veids;
 • maršruts;
 • pārkraušanas reižu skaits;
 • pieteiktie pārvadājumu apjomi;
 • sadarbības ilgums ar apdrošinātāju;
 • apdrošinātāja zaudējumu statistika.
Polises noformēšana un apdrošināšanas pakalpojuma apmaksa
Apdrošināšana tiek noformēta atkarībā no pārvadājumu rakstura – izsniedzot gan vienreizējas polises par katru pārvadājumu, gan ģenerālpolisi. Ģenerālpolise ir vienošanās par noteiktu kravu apdrošināšanu uz noteikumiem, par kuriem vienojušies Apdrošinātājs un Apdrošinātais un kuri attiecas uz visiem šāda veida pārvadājumiem, kurus ir pieteicis Apdrošinātais. Atkarībā no līguma veida apdrošināšanas prēmija tiek iemaksāta šādi:

 - apdrošinot vienreizēju pārvadājumu
 • vienlaikus ar polises noformēšanu;
 - apdrošinot ģenerālpolises (līguma) ietvaros, apmaksu iespējams veikt vienā no sekojošajiem veidiem:
 • pirms katras kravas nosūtīšanas;
 • avansa maksājumu veidā atkarībā no plānotajiem pārvadājumu apjomiem, veicot pārrēķinu atskaites perioda beigās;
 • par reāli nosūtītajām kravām.


Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu filiālēm visā Latvijā.