Būvniecības garantiju apdrošināšana

Rīkojot izsoles tenderus un noslēdzot Būvniecības līgumu Pasūtītājs aizvien biežāk pieprasa no Būvuzņēmēja bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas par Būvniecības līguma nosacījumu izpildi.

Veicot darbus celtniecības objektā Būvuzņēmējam ir svarīgi, lai nejauši negadījumi nespētu ietekmēt celtniecības darbu grafiku. Lai izslēgtu šīs nejaušības,InterRisk Vienna Insurance Group” AAS piedāvā šādu risku apdrošināšanu:
  • Konkursa dalības garantija – Apdrošinātājs garantē Apdrošinātajam izdevumu atlīdzināšanu par konkursa vai izsoles atkārtotu organizēšanu, gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs, saņemdams konkursā (izsolē) tiesības slēgt Būvniecības līgumu, atsakās no Būvniecības līguma noslēgšanas. Konkursa garantija izbeidzas ar Būvniecības līguma noslēgšanas brīdi, bet ne vēlāk par apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas līguma beigu termiņu.
  • Priekšapmaksas garantija – Apdrošinātājs garantē Apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs neuzsāk darbus vai pārtrauc to izpildi neveicot darbus, un/vai materiālu piegādi priekšapmaksas apjomā, saskaņā ar Būvniecības līguma noteikumiem Priekšapmaksas garantija izbeidzas ar brīdi, kad tiek veikti darbi un/vai materiālu piegāde priekšapmaksas apjomā, bet ne vēlāk par apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas līguma beigu termiņu.
  • Darbu izpildes garantija - Apdrošinātājs garantē Apdrošinātajam zaudējumu segšanu par neizpildītajiem darbiem gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs pārkāpj Būvniecības līguma noteikumus. Darbu izpildes garantija izbeidzas ar Būvniecības līgumā paredzēto darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdi, bet ne vēlāk par apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas līguma beigu termiņu.
  • Garantijas perioda garantija - Apdrošinātājs garantē Apdrošinātajam, ka gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs pārkāpj Būvniecības līgumu un neveic defektu novēršanu garantijas perioda laikā, Apdrošinātājs izmaksās Apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību par neizpildītiem darbiem. Garantijas perioda garantija izbeidzas ar Būvniecības līgumā noteikto garantijas perioda beigu datumu, bet ne vēlāk par apdrošināšanas polisē norādīto apdrošināšanas līguma beigu termiņu.
Apdrošināšanas prēmija ir atkarīga no nepieciešamās garantijas veida, apdrošinājuma summas lieluma, kā arī no citiem faktoriem, un vidēji sastāda 0,9-3% no apdrošinājuma summas.

 Būvniecības garantiju apdrošināšanas noteikumi

Noteikumus, kuri bija spēkā līdz 19.04.2017, varat atrast šeit


Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu filiālēm visā Latvijā.