Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Ja jūsu uzņēmums nodarbojas ar būvniecību vai projektēšanas darbiem, piedāvā grāmatvedības vai auditora pakalpojumus; ja jūs esat maksātnespējas procesa administrators, ārsts vai jurists, jūsu profesija saistīta ar iespējamu risku netīši nodarīt zaudējumus trešo personu īpašumam un veselībai. Šādos nepatīkamos gadījumos samazināt zaudējumus palīdzēs civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana palīdzēs jums aizsargāt savas intereses, ja savas darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām netīši tiek nodarīti šādi zaudējumi:
  • finansiāli zaudējumi trešajai personai;
  • kaitējums trešās personas veselībai vai dzīvībai, tai skaitā:

             - ārstēšanas izdevumi;
             - tiesas izdevumi;

  • trešās personas mantai nodarīti bojājumi;
  • kā arī visos gadījumos, kad saskaņā ar LR Civillikuma 1779. pantu iestājas apdrošinātās personas atbildība par trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem.
Apdrošinājuma summa (atbildības limits) tiek noteikta, pusēm vienojoties, kā arī ņemot vērā potenciālo zaudējumu apmēru, kurš var tikt nodarīts trešajām personām konkrētas profesionālās darbības rezultātā. Ja atbildības apdrošināšana ir obligāta, tiek ņemts vērā MK noteiktais limits.
Apdrošināšanas tarifs (prēmija) tiek aprēķināts individuāli un ir atkarīgs no:
  • uzņēmuma vai personas darbības veida un gada apgrozījuma;
  • apdrošināmo personu skaita un kvalifikācijas;
  • izvēlētā atbildības limita un pašriska;
  • iepriekšējā apdrošināšanas perioda pretenziju esamības.

Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu filiālēm visā Latvijā.