Apsardzes komersantu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Fiziskai vai juridiskai personai, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai un sniedz apsardzes pakalpojumus (pasākums vai pasākumu kopums, ko veic, lai novērstu prettiesiskus vai citādus apsargājamā objekta apdraudējumus), ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar spēkā esošiem  Ministru kabineta noteikumiem.
 
InterRisk Vienna Insurance Group” AAS piedāvā apsardzes komersantam apdrošināšanas aizsardzību par apsardzes darbības laikā nodarīto kaitējumu:
  • trešās personas dzīvībai un veselībai,
  • trešās personas mantai, t.sk. zādzības ar ielaušanos un laupīšanas rezultātā,
  • prasības noregulēšanas izdevumi.
Atbildības limits – apdrošinājuma summa ir 10% no apsardzes komersanta gada apgrozījuma, bet ne mazāk kā 142 280 eiro gadā.
Zaudējumiem zādzības ar ielaušanos vai laupīšanas rezultātā tiek noteikts apakšlimits līdz 25 % no minimālā atbildības limita.
 
Apdrošināšanas līgumu slēdz uz termiņu, kas nav mazāks par vienu gadu.
 
Apdrošināšanas tarifs (prēmija) atkarīgs no:
  • apsardzes veida (fiziskā/tehniskā),
  • apsargājamo objektu skaita,
  • komersanta apgrozījuma,
  • darbinieku skaita un pieredzes,
  • atbildības limita, pašriska apmēra,
  • komersanta zaudējumu statistikas.

Lai iegādātos polisi, vērsties jebkurā no mūsu filiālēm visā Latvijā.